Så här skapar du din webbplats:

 1. Klicka på bilden av det tema du vill ha.
 2. Om det finns fler menysystem att välja på, välj ett av dem.
 3. Välj vilken tjänst du vill ha.
 4. Fyll i alla uppgifterna i formuläret till höger.
 5. Klicka på knappen "Ta mig till min nya webbplats" längst ner till höger.

Du kan enkelt i Webcore INSTANT själv ändra en mängd saker i den befintliga grunddesignen.

Bakgrundsfärg, typsnitt och andra attribut byter du enkelt själv i när du har du loggat in.
Vill du göra mer avancerade ändringar kan du också göra det, behöver du hjälp, så kan vi hjälpa dig.

Tillgängliga teman:

Fresh

Tillgängliga menyer:
Horisontell ?
Kombination ?
Vertikal ?

RoundedBlue

Tillgängliga menyer:
Vertikal ?

RoundedGreen

Tillgängliga menyer:
Vertikal ?

Dina val:

Tema:
 
Meny
 
Paket:
 
Kostnad:
0 kr./år
Paket:
Webb Webb & E-handel
Uppgifter
Titel på webbplatsen:
Namn/Företag/Organisation:
Organisations-/personnummer:
Fakturaadress:
Postnummer och ort:
Kontaktperson
För- och efternamn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Lösenord:
Upprepa lösenord:
Lösenordsstatus:
 
Jag har läst och godkänner avtalet.
Läs avtalet.
I rutan här bredvid måste du skriva av de två automatgenererade orden. Denna åtgärd använder vi för att undvika att webbrobotar utnyttjar formuläret.
 
X

WEBCORE SVENSKA AB

AVTALSVILLKOR FÖR Webcore INSTANT löpande 1-års avtal

Om inte annat specificeras nedan, gäller för Tjänsten SITO standardvillkor: SITO Allmänna bestämmelser, Tjänster 92.

1.  Avtalets omfattning

1.1 Webbhotell med WEBCORE INSTANT

Webcore åtager sig att för Kundens räkning publicera information med hjälp av de facto standarden World Wide Web (WWW). Detta innebär att Kunden erhåller ett avtalat utrymme på WEBCOREs WWW‑server, för lagring av dokument. Dessa görs tillgängliga via WWW -serverfunktion, via protokollet HTTP.

1.2 Eget domännamn

Eget domännamn kopplas i de fall avtalet omfattar denna tjänst till WWW‑utrymmet.

1.3 E-postkonton

E-postkonton kopplas i de fall avtalet omfattar denna tjänst till eget domännamn.

2  Avtalstid

Avtalstiden är 12 månader med en månads uppsägningstid. Förlängning sker därefter 12 månader i sänder om inte någon av parterna uppsagt avtalet. All uppsägning skall göras skriftligen minst 1 månad före avtalstidens utgång.

3  Avgifter

Gällande avgift, erläggs i förskott mot faktura. Avgiften är exklusive moms och andra lagstadgade skatter och avgifter. Betalningsvillkor: 10 dagar netto.

Webcore INSTANT tjänstens avgift är ställd i relation till val av paket, webb eller webb och e-handel.

Följande avgiftsnivåer är gällande vid avtalets tecknande:
Webb, 2 995 kr/år (200 Mb diskutrymme)
Webb och E-handel 4 995 kr/år (200 Mb)

Avgifter för tilläggstjänster som beställs under avtalsperioden, faktureras kvartalsvis eller årsvis. Betalningsvillkor: 10 dagar netto.

WEBCORE äger rätt att en gång per år ändra den fasta avgiften, så att den överensstämmer med av WEBCORE allmänt tillämpade normer. Sådan ändring får inte överstiga kostnadsutvecklingen enligt Statistiska Centralbyråns index benämnt Arbetskraftskostnader inklusive arbetskraftsskatter, SNI 38 kol 80.

Utöver ovan nämnda rätt till ändringar av den fasta avgiften, har WEBCORE rätt att en gång per år ändra den fasta avgiften om WEBCOREs egen kostnad höjts genom åtgärd från underleverantör. Kunden äger vid det tillfället rätt att träda ur avtalet, genom skriftlig uppsägning senast 1 månad efter WEBCOREs avisering av prisändring.

Förändringar av priset skall meddelas skriftligen 1 månad före förändringens ikraftträdande.

4  Informationsansvar

WEBCORE fråntager sig allt ansvar för information publicerad via denna tjänst. Kunden skall utse ansvarig utgivare, vars namn skall framgå i informationen om lagen så påbjuder.

Kunden äger inte rätt att via denna tjänst publicera information som är rasistisk, samhällsfientlig, pornografisk eller på annat sätt kan verka stötande eller olaglig. WEBCORE har rätt att vid brott mot denna paragraf ensidigt och omedelbart avbryta tjänsten. l detta fall utgår ingen återbetalning eller ersättning till Kund.

WEBCORE fråntager sig allt ansvar för informationens överföring från Tjänsten till slutanvändare på Internet. Denna friskrivning gäller såväl tillgänglighet som informationsförvanskning.

5  Tillgänglighet

Tillgängligheten garanteras INTE för linjer och förbindelser utanför WEBCOREs kontroll. Eftersom WEBCORE inte kan garantera svarstider över själva Internet, kan WEBCORE inte heller garantera en specifik svarstid för Tjänsten. Upplevd svarstid kommer för Kunden att variera beroende på egen anslutningshastighet och det logiska och fysiska nätverket mellan Kunden och Tjänsten. Denna del av nätverket är utanför WEBCOREs kontroll. Målet är dock att svarstiden för Tjänsten skall vid avtalad belastning upplevas som bland de bästa av motsvarande mätningar på andra WWW‑servers i logisk närhet av Tjänsten. WEBCORE tar fullständig backup 1 gång/vecka och kompletterande backup 1 gång/dygn.

6  Vidareförsäljning

Utrymme på Tjänsten är avsett för en juridisk person och får inte utan skriftligt medgivande från WEBCORE vidareförsäljas, utlånas eller på annat sätt användas av tredje part. Vid brott mot detta förbud äger WEBCORE rätt att omedelbart avbryta Tjänsten.

7  Ansvarsbegränsning, Force Majeure

Om WEBCORE förhindras att fullgöra detta avtal av omständigheter utanför WEBCOREs kontroll som WEBCORE inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder WEBCORE inte heller skäligen kunde ha undvikit eller WEBCOREs underleverantör förhindras fullgöra sitt åtagande på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Är omständighet hänförlig till WEBCORE eller något förhållande på WEBCOREs sida enligt ovan och Kunden av den anledningen helt eller delvis inte kan använda produkterna har Kunden rätt att erhålla nedsättning av periodens fasta avgift för berörda produkter. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än en månad på grund av viss ovan angiven omständighet äger den andre parten utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. WEBCOREs skadeståndsansvar enligt detta avtal skall vara begränsat till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande högst 6 månaders avgifter.

8  Kundens åtagande

8.1 Kundens ansvar

Kunden svarar för att all information som distribueras inom Tjänsten. Kunden svarar för att denna information är lagrad i rätt format och på rätt sätt. WEBCORE kan i särskilt avtal eller som uppdrag åta sig konvertering av information till lämpligt format. Efter godkännande av denna konvertering svarar Kunden åter för informationen.

Vid all kontakt med WEBCORE rörande Tjänsten skall Kunden uppge avtalsnummer.

8.2 Avtal och integrering med Klarna och DIBS tjänster

I de fall avtalen med Klarna och eller DIBS betaltjänster hanteras via Webcore ingår det i Webcores uppdrag att integrera klart Webcore INSTANT med respektive betalningsleverantör enligt ovan. I andra fall ansvarar kunden själv för detta om inte annat avtal träffas med Webcore.

9  Överlåtelse av avtalet

Kund får inte utan andra partens skriftliga godkännande överlåta avtalet till annat företag inom koncernen eller företagsgrupp i vilken part ingår vid avtalets träffande eller senare kan komma att ingå i. Motsvarande gäller för statliga eller kommunala organ.

10 Servicejour

Felanmälan mottages dygnet runt av WEBCOREs Helpdesk; webbformulär på www.webcore.se alternativt på e-postadress support@webcore.se eller via DYNAMOs gränssnitt.

Vid felanmälan skall följande information uppges:

 • Avtalsnummer
 • Kontaktperson
 • Företag
 • Postadress
 • Telefon
 • E‑postadress

Felanmälan utanför normal kontorstid behandlas som inkomna 09.00 påföljande arbetsdag.

Underhålls‑ och supportarbete sker under WEBCOREs normala kontorstid (vardagar 09.00 – 16.00). Löpande information och kommunikation sker via e‑post och webb.

11 Obefogad anmälan

Om felanmälan varit obefogad, dvs. felanmälan har framförts till WEBCORE för åtgärd men felorsaken har, efter analys/felsökning, kunnat konstaterats ligga utanför WEBCOREs åtagande i avtal mellan WEBCORE och Kunden, är Kunden skyldig att ersätta WEBCORE enligt vid varje tillfälle gällande prislista.

12 Tvister

Tvist skall avgöras av allmän domstol.

Din webbplats initieras.

Du kommer att hänvisas dit när den är klar.